Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

 siirt üniversitesi logosu ile ilgili görsel sonucu

Müdür Yardımcısı Personeli 
Görev Tanımı

Doküman No

 SİÜDEHAM-001

Yürürlüğe Girdiği Tarih

11.06.2021

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 00

Sayfa No

 1/2

 

Amiri

Merkez Müdürü

Yokluğunda Vekalet Eden

Müdür

Görevin Ana Amacı

Aşağıda tanımlanan sorumluluğunda bulunan görevleri eksiksiz yerine getirerek, müdür yardımcılığı faaliyetlerinin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Gerekli Bilgi ve Beceriler

·       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak

·       Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak

·       Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

1.           Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, görevleri şunlardır:

2.            Merkezi temsil etmek.

3.           Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

4.            Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

5.            Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

6.            Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

7.           Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek.

8.            Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek ve çalışma takvimini saptamak.

9.            Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak,

10.        Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve işbirliğini gerçekleştirmek.

11.        Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

12.        Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

siirt üniversitesi logosu ile ilgili görsel sonucu 

Müdür Yardımcısı Personeli 
Görev Tanımı

Doküman No

  SİÜDEHAM-001

Yürürlüğe Girdiği Tarih

11.06.2021 

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 00

Sayfa No

2/2

 

Görev Tanımını  Hazırlayan

Onaylayan

Günsel KİRMAN

 

Günsel KİRMAN

 

 

Müdür 

 

 

 

İmza

 

İmza:

 

 

 

Bu dokümanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.

Adı Soyadı  

Dr. Öğr. Üyesi 

Özlem BİÇİCİ

    Tarih: ……/……/2021

 

İmza

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi DEVRAN COŞKUN
Güncelleme : 27.02.2022 22:08:24